02133438679
  • پارسی (Persian)

Sedria Mosque Medical Complex,The leading provider of modern medicine and traditional medicine and complementary medicine
Sadra Medical Complex

Sadiya Medical Complex is providing hospitality services in the south-east of Tehran to honorable citizens. The unique services offered at this complex have led to a large number of patients for treatment from across the country to this complex..

Modern medicine and complementary medicine

The presentation of complementary and traditional medicine services in this complex has been a successful experience, which can be considered as a model for other medical centers in the country. The combination of new and old therapies has ultimately led to a successful outcome for patients

Sedria Residence Complex

The referral of patients from all parts of the country led the managers of the Sedriya Medical Complex to take care of these patients, and as a result, Sadiya Residence Complex was opened as the only hotel in the region this year, which is currently welcomed by its compatriots.

Sadeghi Medical Complex Services

The Sedriya Mosque Medical Complex is trying to improve the health of the community by providing various health services. The unique feature of this complex is the provision of complementary therapist services, which can be accessed to the dedicated section of each site via the site menu to get to know each one.
Download Catalogue

Accommodation possibility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.